Kostprijs + model

6 keer bekeken 0 reacties

Deze pilot is afgerond. Samen met de gemeenten Tilburg - Breda en Eindhoven is voor collectieve warmte nieuwbouw onderzocht wat het verschil is voor de bewoners bij exploitatie volgens kostprijs+ principe en ACM tarieven. De uitslag laat grote verschillen zien die kunnen uitdagen tot nader onderzoek

Energieopwek

Aquathermie

Of zoekt u

Sociale Innovatie
Participatie

Fabriekskwartier Tilburg als eerste verkenning

Binnen deze pilot is gewerkt aan een opzet voor een collectief warmtenet met als warmtebron aquathermie voor de nieuw te bouwen wijk Fabriekskwartier in de Piushaven in Tilburg.

Er is daarvoor een eerste kostprijs-plus model ontwikkeld en er zijn verschillende governance-modellen verkend. Uit deze verkenning kwam naar voren dat er in een aantal gevallen een aanzienlijke kostenreductie op de warmterekening van bewoners kan worden bewerkstelligd bij een collectieve aanpak.

Ook is er in gesprekken met een klankbordgroep van mogelijk toekomstige bewoners een voorkeursmodel voor governance naar voren gekomen.

Van deze verkenning is de rapportage "Participatie model Aquathermie Fabriekskwartier Tilburg" opgesteld. 

Doorontwikkeling kostprijs+

Na de eerste verkenning is geconstateerd dat er nog verschillende punten open stonden. Daarom is in een vervolgonderzoek aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • Aanscherping van de parameters die als input in het model gebruikt worden;
  • Validatie van het model zowel intern door Rebel als door een aantal externe deskundigen;
  • Toetsing van het model bij een aantal marktpartijen;
  • Aangepaste uitkomst van het model inclusief gevoeligheidsanalyse;
  • Toetsing van het model aan de nieuwe Warmtewet;
  • Doorontwikkeling van het Governance-model.

Het vervolgonderzoek is vastgelegd in de rapportage "Doorontwikkeling kostprijs-plus model Aquathermie Fabriekskwartier". Zowel de eerste verkenning als de doorontwikkeling zijn in opdracht van de Gemeente Tilburg en het programma Sociale Innovatie uitgevoerd door Rebel. En mede mogelijk gemaakt door Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Vervolg

Samen met de Gemeenten Tilburg, Eindhoven en Breda en enkele landelijke partijen (RVO/ECW, VNG/PAW, Enpuls en HIER) is een vervolgonderzoek uitgevoerd om te bekijken wat er nodig is om dit ook op andere plekken te organiseren.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is het ontwikkelen van boekhoudregels voor het kostprijsplus-model, zodat er een zekere vorm van uniformiteit mogelijk is. We hebben de landelijke partijen betrokken om hen uit te dagen te komen tot boekhoud-regels die in de aankomende warmtewet kunnen worden opgenomen. Dat kan leiden tot een uniforme aansturing/concessie verlening door overheden. De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de 'Rapportage kostprijs+ analyse 3 Brabantse steden".

Publicatiedatum: 21-12-2021

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen