Is Buurtbegeleiding op weg naar aardgasvrij een publieke taak?

15-04-2019
2101 keer bekeken

Buurtbewoners van drie woonwijken in Eindhoven onderzochten, in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Eindhoven, hoe een wijk aardgasvrij gemaakt kan worden. Op welke wijze moet de gemeente de bewoners begeleiden? Dat was de onderzoeksvraag.

De gemeente Eindhoven deed mee aan het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met de wijk ’t Ven. Ook in de wijken Generalenbuurt en Sintenbuurt begeleidt de gemeente Eindhoven, in samenwerking met Buurkracht, bewoners bij het maken van een buurtplan. In ’t Ven ligt de focus op gebruik maken van een hoge temperatuur warmtenet. In Generalenbuurt en Sintenbuurt onderzoeken de bewoners hoe het aardgasgebruik omlaag kan.

Profielschets van deze pilot

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle 8 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Hoe dit bereikt kan worden, wordt al lerende ontdekt via het Programma Aardgasvrije Wijken. In 2019 zijn de bij de eerste 27 wijken stappen genomen om deze aardgasvrij te maken. ’t Ven in Eindhoven is er daar een van.

De 355 Nederlandse gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak op wijkniveau. Hoe een gemeente dit gaat uitvoeren en in welke wijk ze wanneer begint, beschrijven gemeenten in de Transitievisie Warmte, een document dat elke gemeente moet opstellen. Iedere gemeente dient voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte te hebben.

Binnen deze pilot wordt onderzocht of het noodzakelijk is om bewoners van een wijk te begeleiden als de gemeente besloten heeft om de wijk aardgasvrij te maken. Zo ja, op welke wijze kan dat het beste gebeuren?

Waarom deze pilot?

Grofweg zijn er drie technische manieren om de eigen woning of huurwoning aardgasvrij te maken. Zo kan alles elektrisch bij woningen vanaf 2012, via warmtenetten bij dicht op elkaar gebouwde woningen of kan er gebruik gemaakt worden van hybride vormen, onder andere via groen gas, in wijken met een lage bebouwingsdichtheid en voornamelijk particulier bezit.

Helaas zien individuele bewoners echter al snel tussen de bomen het bos niet meer. Voor iedere technische oplossing zijn er vele aanbieders op de markt. De eigen woning aardgasvrij maken vraagt een forse investering die de meeste bewoners niet op kunnen of willen brengen. Daarnaast is er ook nog sprake van verschillende belangen tussen het collectieve warmtesysteem (gebaat bij warmteafzet) en de individuele afnemer (comfort tegen een zo laag mogelijke prijs).

In deze pilot onderzocjtem we of het de taak van de overheid is om bewoners professionele ondersteuning aan te bieden. Zo ja, op welke manier, zowel offline als online. De resultaten van deze pilot zijn mede verwerkt in het folion '7 succesfactoren van een haalbare en betaalbare warmtetransitie'. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen