Project Bernheze

Energietransitie voor de particuliere woningeigenaar met een smalle beurs

In dit project richten we ons op woningeigenaren met een smalle beurs omdat zij achterblijven in de Energietransitie. Het is niet eenvoudig om bij deze doelgroep bewustwording en betrokkenheid te creëren. Wanneer we drempels kunnen wegnemen, ontstaat wellicht wel de mogelijkheid en de wil om stappen te zetten. We gaan met elkaar op zoek naar een oplossing – een dienst, werkwijze of product – die aansluit bij de behoefte van deze doelgroep, in de richting van het realiseren van een meer duurzame woning.

Tegelijkertijd biedt de energietransitie misschien mogelijkheden voor opgaven op het sociale domein. Bijvoorbeeld om mensen buiten de schuldsanering te houden of eruit te halen.

Wat we doen

We willen de inwoners in Bernheze, die nu in beeld zijn vanuit de bijstandsuitkering en de bijzondere bijstand, betrekken bij dit project. Diegenen van deze groep die daadwerkelijk maatregelen gericht op het verminderen van energie- en woonlasten nemen kunnen in potentie ambassadeurs worden. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor de andere inwoners.

Fase 1: Inventariseren

  • In gesprek met experts uit het sociale domein inzicht krijgen in de doelgroep
  • Onderzoek naar wat er al gebeurt er al in den lande op het gebied van energiearmoede
  • Onderzoek naar bestaande financieringsoplossingen

Fase 2: Interventie wensen en behoeften met de doelgroep

In deze fase starten we - op basis van inzichten uit de inventarisatiefase - een co-creatief proces met de doelgroep.

Fase 3: Ontwikkelen in co-creatie met alle stakeholders

Concept ontwikkelen met en voor de doelgroep, gebaseerd op de verkenningen met de doelgroep en andere stakeholders.

Fase 4: Realisatie en implementatie

We willen datgene wat in fase 3 is bedacht uit gaan testen in de praktijk bij 5 particuliere woningeigenaren met een kleine beurs.

Fase 5: Evaluatie

In deze fase zetten we vooral in op Methodiek ontwikkeling.

Waarom we bestaan

De gemeente Bernheze wil dat iedereen in de gemeente mee kan doen met de energietransitie. Niet alleen mensen die het gemakkelijk kunnen betalen. Ook de inwoners die daar helemaal geen geld voor hebben. We willen voorkomen dat deze mensen door stijgende energielasten, verder in het moeras zakken (ofwel in de ‘energiearmoede’ belanden). Iedere kleine stap helpt. Energie maakt al gauw 15% van de uitgaven uit van mensen met dit inkomensniveau, dus het gaat echt ergens over. Met dit project dragen we bij aan de preventie dat deze mensen een beroep moeten doen op het sociale domein.

Sociaal innovatief

Vanaf het begin betrekken we de particuliere woningeigenaars, met een smalle beurs, bij het zoeken naar een oplossing voor het verduurzamen van hun woning. Wij zien deze bewoners als de belangrijkste partij, zij zijn de experts. Op voorhand weten we niet wat die oplossing zal zijn. Social Design technieken ondersteunen het proces.

Lessen en tips

Zie totale project Energie voor Iedereen

De pilot in Bernheze vormt een van de ‘living labs’ voor energie governance innovaties in relatie tot het voorkomen van energiearmoede. Zij leveren kennis over financiële, juridische, organisatorische en/of sociale/maatschappelijke aspecten, die bij deze sturingsvraagstukken een rol spelen.

Wie doen er mee?

In de zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe mensen zonder investeringsruimte binnen onze gemeente te faciliteren en laten participeren in de energietransitie willen we met diverse partijen in overleg. Op de eerste plaats de particuliere woningbezitter met een kleine beurs. Maar ook binnen de gemeente met het sociale domein, die vanuit een ander perspectief hulp bieden in financiële ondersteuning. We denken ook aan financiers (banken, verzekeraars) en de energieleverancier. Bovendien denken we aan andere inwoners van Bernheze, vertegenwoordigd door BECO en de Energieweverij. We willen kortom met alle mogelijke betrokkenen in gesprek om zo dit probleem vanuit diverse perspectieven te benaderen.

De toekomst

In de laatste fase van het project zetten we vooral in op Methodiek ontwikkeling. In fase 3 hebben we een concept ontwikkeld. Dit concept hebben we vervolgens in fase 4 in praktijk gebracht bij 5 woningen. In fase 5 evalueren we hoe dat heeft uitgepakt, wat werkt wel en wat werkt niet. Hiermee stellen we het concept bij. Vervolgens sluiten we deze fase af met het doen van voorstellen voor opschaling en verdere uitrol van dit concept.

    

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen