Project Breda

Zet de knop om in Breda

De Bredase pilot beoogt bewoners met een lage sociaal economische status (SES) zich bewust te worden van de noodzaak van de energietransitie en te onderzoeken op welke manier zij kunnen aansluiten.

Door samen met bewoners het gesprek te voeren over het groot onderhoud van de woning, de mogelijkheden van verduurzaming,  de kosten en de besparingen werken we mogelijk aan een effectievere oplossing om ook bewoners met een smalle beurs te betrekken bij de energietransitie met uiteindelijk doel dat hun energierekening omlaag gaat.

Wat we doen

De energietransitie is een complex probleem met meerdere stakeholders. Middels een social design aanpak gaan we samen met bewoners, de Bredase corporaties en lokale partners een wijkgerichte aanpak/oplossing vormgeven; én deze aanpak vervolgens lokaal en iteratief te testen.

We richten ons specifiek op bewoners van een buurt van de Hoge Vucht, te weten Geeren-Zuid. Deze buurt is geschikt vanwege de mix van bewoners. We gaan het gesprek aan met zowel huurders als eigenaren. In 2019 vindt aan de complexen in deze straten groot onderhoud plaats.

Vanwege eerdere ervaringen in dezelfde buurt Geeren-Zuid, zowel goede als slechte  ervaringen, kunnen we de aanpak goed vergelijken en al doende leren.

Waarom we bestaan

We willen heel graag inzicht in de doelgroep huishoudens met een laag inkomen met betrekking tot hun idee bij energietransitie en wat hen zou kunnen bewegen mee te willen doen. Met deze pilot verwachten wij eerste inzichten te verkrijgen.

Sociaal innovatief

We werken volgens de methode social design.  We vertrouwen daarom op meer innovatieve geteste oplossingen voor de probleemstelling van deze pilot.

Lessen en tips

 • Werken volgens de social design methode
 • Meer inzicht verkrijgen in de belevingswereld van huishoudens met laag inkomen
 • Een goed voorbeeld voor een communicatie aanpak; praktische producten
 • Geslaagde samenwerking tussen corporaties en gemeente
 • Overdracht van kennis en meer samenwerking tussen adviseurs verduurzaming van zowel gemeente als corporaties en adviseurs sociaal domein (nu nog afstand in kennis en samenwerking)
 • Meer inhoud kunnen geven aan de landelijke discussie over de energietransitie
 • Leren van goede en slechte voorbeelden uit de praktijk

Wie doen er mee?

Projectleider: betrokken ambtenaar afdeling Mobiliteit en Milieu

Ondersteunend projectleider: betrokken ambtenaar afdeling Sociaal Domein

Leden projectgroep:

 • wijkmanager Breda Noord, afdeling Wijkzaken
 • woon/wijkconsulent van WonenBreburg
 • woon/wijkconsulent van Alwel
 • woon/wijkconsulent van LaurentiusWonen

Op afroep expertise van:

 • Bres
 • DimensieVier
 • Communcatieadviseur, afdeling Communicatie Gemeente Breda
 • Onderzoeker, afdeling Onderzoek en Inzicht, Gemeente Breda

Ondersteuning voor Social Design vanuit Provincie / PON/ ZET.

De toekomst

De opbrengst uit deze pilot (en alle andere pilots) gebruiken wij samen in de verdere aanpak energietransitie Breda om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstelling. Onze klimaatdoelstelling is fors: in 2044 is voor  85.000 huishoudens het energieverbruik gehalveerd en wat er aan energieverbruik overblijft is duurzaam opgewekt (geen fossiele energie meer).

Agenda

Fase 0: Voorbereiding (jan - maart 2019)

 • Projectgroep samenstellen
 • Bepalen hoe we gebruik gaan maken van  social design

Fase 1: Ontdekken  (apr-mei 2019)

a.       Deskresearch:

 • Ervaringen in Breda en elders evalueren
 • Leerpunten bepalen
 • Bestaand netwerk in kaart brengen
 • Bestaande communicatiekanalen en -middelen in kaart brengen
 • Aansluiting zoeken met reeds lopende projecten
 • Evalueren van uitgevoerde projecten
 • Bestaande contactpersonen met de doelgroep inventariseren
 • Wat is er al bekend over de doelgroep?

b.       Fieldresearch:

 • Op basis van bovenstaande inventarisatie bepalen we de aanpak van fieldresearch.
 • De wijk in en contact leggen met bewoners (mogelijk met een interventie)
 • Analyse van gesprekken met bewoners

Fase 2: Definiëren (juni 2019)

 • Met inzichten uit analyses komen tot een gekaderd vraagstuk

Fase 3: Concepten ontwikkelen en testen (juli-okt 2019)

 • Met alle stakeholders oplossingen generen voor het gekaderd vraagstuk.
 • Eerste ideeën snel uitwerken tot testbare prototypes
 • Testen van prototypes met de doelgroep
 • Intern bespreken resultaten
 • Aanpassen prototypes en opnieuw testen (iteratief proces)

Fase 4: Evaluatie en implementatie; effect monitoren (hoe: nog te bepalen) (nov-dec 2019)

 • Project evalueren
 • Indien voldoende effect bereikt en haalbaar: aanpak uitrollen naar andere wijken

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen