3.5 A.004 Raad van State 20-06-2007 inzake vrijstelling Bestemmingsplan windpark gemeen te Echt-Susteren

1. Bron

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2007:BA7603

2. Relevante bepaling:

2.2.    De bouw van het windturbinepark is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het bestemmingsplan). Het geschil beperkt zich tot de vraag of het college in redelijkheid heeft kunnen weigeren om met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het oprichten van het windturbinepark.

2.3.    Het college heeft de notitie "Beleid inzake het oprichten van windturbines in de omgeving van Koningsbosch", gedateerd juli 2004 en afkomstig van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Economische Zaken, nimmer als beleid vastgesteld. Anders dan appellante aanvoert is reeds om die reden geen sprake van beleidsregels als bedoeld in de artikelen 4:81 en 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). In de notitie is vermeld dat het college bij de beoordeling van aanvragen het maatschappelijk draagvlak zal onderzoeken en daarmee rekening zal houden bij de te maken belangenafweging. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, in lijn met de notitie, het maatschappelijk draagvlak bij de belangenafweging heeft mogen betrekken.

2.4.    Gelet op de reacties uit de omgeving van de kernen Koningsbosch en Maria Hoop heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het maatschappelijk draagvlak voor het windturbinepark ontbreekt. Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat bij de afwijzing van de aanvraag ook de aantasting van de individuele belangen van omwonenden en de inbreuk op de woon- en leefomgeving, daaronder begrepen het landschap en het uiterlijk aanzien van de omgeving bij verwezenlijking van het bouwplan, van belang zijn geweest. Voor zover appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar alternatieven om aan het belang van duurzame energieopwekking tegemoet te komen, faalt dit betoog, nu het college had te beslissen op het verzoek zoals dat is ingediend. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat het college in redelijkheid heeft kunnen weigeren vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het oprichten van het windturbinepark.”

3. Algemeen

https://nkpw.nl/2007/06/21/echt-susteren-uitspraak-20-06-2007/

 

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4209

“Over de verwijzing van de raad in zijn verweerschrift naar de uitspraak van de Afdeling van 20 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA7603, wordt overwogen dat uit die uitspraak volgt dat aan de afwijzing van de aanvraag mede ten grondslag is gelegd de aantasting van de individuele belangen van omwonenden en de inbreuk op de woon- en leefomgeving.”

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:1702

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:3580

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen